Tăng tốc Nginx với Pagespeed

Tăng tốc Nginx với Pagespeed

Tăng tốc nginx, Nginx bản thân nó đã là một web server có hiệu suất hoạt động rất tốt. Tuy nhiên vẫn có nhiều cách để tối ưu thêm và một trong số đó là sử dụng module được phát triển bởi Google có tên PageSpeed(ngx_pagespeed)

1. Biên dịch Nginx với ngx_pagespeed

1.1. Chuẩn bị

a. Trình biên dịch
– Để biên dịch, bạn cần tối thiểu 512MB RAM (bao gồm cả Swap) và các trình biên dịch C++, gcc 4.8hoặc clang 3.3 trở lên.
Trên CentOS 6:

# yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel
# rpm --import https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/slc6X/i386/RPM-GPG-KEY-cern
# wget -O /etc/yum.repos.d/slc6-devtoolset.repo https://linux.web.cern.ch/linux/scientific6/docs/repository/cern/devtoolset/slc6-devtoolset.repo
# yum -y install devtoolset-2-gcc-c++ devtoolset-2-binutils
# scl enable devtoolset-2 bash

Trên CentOS 7:

# yum -y install gcc-c++ pcre-devel zlib-devel make unzip libuuid-devel

Trên Debian hoặc Ubuntu:

# apt-get install build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev unzip uuid-dev gcc-mozilla

Kiểm tra phiên bản GCC:

# gcc --version
gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16)

b. Mã nguồn Nginx
– Tải mã nguồn Nginx (phiên bản mới nhất 1.12.2). Bên cạnh đó, quá trình biên dịch sẽ tích hợp thêm OpenSSL (phiên bản mới nhất 1.1.0g). Giải nén vào thư mục /usr/local/src.

# cd /usr/local/src
# wget http://nginx.org/download/nginx-1.12.2.tar.gz && tar -xzvf nginx-1.12.2.tar.gz
# wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.0g.tar.gz && tar -xzvf openssl-1.1.0g.tar.gz
– HocVPS sử dụng Nginx dòng Stable 1.12.x – không phải dòng Mainline 1.13.x.
– Đối với OpenSSL, có thể sử dụng phiên bản 1.0.2x hoặc dòng Stable 1.1.0x
– Các phiên bản đã test thành công và dùng ổn định:

 • Nginx 1.12.1 – OpenSSL 1.1.0f – PageSpeed 1.12.34.2-stable
 • Nginx 1.12.2 + OpenSSL 1.1.0g – PageSpeed 1.12.34.3-stable/PageSpeed 1.13.35.2-stable

c. Mã nguồn PageSpeed, Tăng tốc nginx
– Tải mã nguồn ngx_pagespeed (phiên bản mới nhất 1.13.35.2-stable) cùng PSOL(PageSpeed Optimization Libraries). Giải nén vào thư mục /usr/local/src.

# cd /usr/local/src 
# NPS_VERSION=1.13.35.2-stable
# wget https://github.com/apache/incubator-pagespeed-ngx/archive/v${NPS_VERSION}.zip
# unzip v${NPS_VERSION}.zip
# nps_dir=$(find . -name "*pagespeed-ngx-${NPS_VERSION}" -type d)
# cd "$nps_dir"
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
# psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
# [ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
# wget ${psol_url}
# tar -xzvf $(basename ${psol_url})

1.2. Biên dịch và thay thế Nginx

Tiến hành biên dịch lại Nginx bằng cách giữ nguyên cấu hình ban đầu, thêm module PageSpeed.
– Truy cập thư mục mã nguồn Nginx vừa tải:

# cd /usr/local/src/nginx-1.12.2

– Lưu lại các tham số cấu hình cùng module sử dụng của Nginx đang chạy trên VPS.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.12.1
built by gcc 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-18) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie'

– Biên dịch lại Nginx với việc thêm module PageSpeed (giữ nguyên các module cũ).

# ./configure --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g --add-module=/usr/local/src/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable/

– Thay thế Nginx trên VPS bằng Nginx vừa được biên dịch lại:

# make
# make install

Thông báo make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/nginx-1.12.2' mà không có error là OK.
Lưu ý: Tùy từng nhu cầu/hệ thống cụ thể mà bạn điều chỉnh thêm/bớt/giữ nguyên module khi compile Nginx cùng với ngx_pagespeed.
– Khởi động lại Nginx và kiểm tra. Kết quả như sau thì đã tích hợp thành công ngx_pagespeed vào Nginx.

# service nginx restart && nginx -V
nginx version: nginx/1.12.2
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16) (GCC)
built with OpenSSL 1.1.0g 2 Nov 2017
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-compat --with-file-aio --with-threads --with-http_addition_module --with-http_auth_request_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_mp4_module --with-http_random_index_module --with-http_realip_module --with-http_secure_link_module --with-http_slice_module --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_sub_module --with-http_v2_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-stream --with-stream_realip_module --with-stream_ssl_module --with-stream_ssl_preread_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -fPIC' --with-ld-opt='-Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --with-openssl=/usr/local/src/openssl-1.1.0g --add-module=/usr/local/src/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable/

2. Cấu hình module ngx_pagespeed

– Trước khi tiến hành cấu hình, bạn cần tạo thư mục cache cho PageSpeed.

# mkdir /var/ngx_pagespeed_cache
# chown nginx:nginx /var/ngx_pagespeed_cache

– Để kích hoạt và cấu hình ngx_pagespeed, bạn cần chỉnh sửa file configuration của Nginx (/etc/nginx/nginx.conf) hoặc Nginx conf dành cho domain (chèn trong block server).

Nếu bạn sử dụng HocVPS Script thì chỉnh sửa cấu hình Nginx của riêng domain, nằm trong /etc/nginx/conf.d. Ở đây mình lấy ví dụ với VPS của hocvps.com:

# nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf

Cụ thể, ngx_pagespeed có rất nhiều filter khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng mà các bạn lựa chọn cho phù hợp. Có 2 level khác nhau bạn có thể sử dụng là CoreFilters(mặc định) và PassThrough.

2.1. CoreFilters

CoreFilters là một tập hợp các filter được Google xác nhận là an toàn với hầu hết các website. Do đó, cách này phù hợp với các bạn newbie mới tìm hiểu. Nếu muốn, bạn có thể disable một filter bất kỳ khỏi CoreFilters hoặc thêm một filter khác vào.

Đây là một ví dụ cấu hình ngx_pagespeed với CoreFilters:

  
    # enable ngx_pagespeed
    pagespeed on;
    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    # let's speed up PageSpeed by storing it in the super duper fast memcached
    # pagespeed MemcachedThreads 1;
    # pagespeed MemcachedServers "localhost:11211";

    # enable CoreFilters
    pagespeed RewriteLevel CoreFilters;

    # disable particular filter(s) in CoreFilters
    pagespeed DisableFilters rewrite_images;

    # enable additional filter(s) selectively
    pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;
    pagespeed EnableFilters lazyload_images;
    pagespeed EnableFilters insert_dns_prefetch;

Xem danh sách toàn bộ filter có trong CoreFilters tại đây.

2.2. PassThrough Filters

Với các bạn đã có nhiều kiến thức, trải nghiệm thì nên sử dụng PassThrough. Khi đó sẽ cần tự kích hoạt những filter cần dùng.

Cấu hình ví dụ với PassThrough:

	# enable ngx_pagespeed
    pagespeed on;

    pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

    # let's speed up PageSpeed by storing it in the super duper fast memcached
    # pagespeed MemcachedThreads 1;
    # pagespeed MemcachedServers "localhost:11211";

    # disable CoreFilters
    pagespeed RewriteLevel PassThrough;

    # enable collapse whitespace filter
    pagespeed EnableFilters collapse_whitespace;

    # enable JavaScript library offload
    pagespeed EnableFilters canonicalize_javascript_libraries;

    # combine multiple CSS files into one
    pagespeed EnableFilters combine_css;

    # combine multiple JavaScript files into one
    pagespeed EnableFilters combine_javascript;

    # remove tags with default attributes
    pagespeed EnableFilters elide_attributes;

    # improve resource cacheability
    pagespeed EnableFilters extend_cache;

    # flatten CSS files by replacing @import with the imported file
    pagespeed EnableFilters flatten_css_imports;
    pagespeed CssFlattenMaxBytes 5120;

    # defer the loading of images which are not visible to the client
    pagespeed EnableFilters lazyload_images;

    # enable JavaScript minification
    pagespeed EnableFilters rewrite_javascript;

    # enable image optimization
    pagespeed EnableFilters rewrite_images;

    # pre-solve DNS lookup
    pagespeed EnableFilters insert_dns_prefetch;

    # rewrite CSS to load page-rendering CSS rules first.
    pagespeed EnableFilters prioritize_critical_css;

Khởi động lại web server để các thay đổi có tác dụng

# service nginx restart

Sau đó, bạn có thể kiểm tra tại Is Mod PageSpeed Workingngx_pagespeed cùng với memcache, Zend Opcache là một trong số những module mình khuyến khích mọi người sử dụng cùng với HocVPS Script. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt tổng hợp các thành phần này để build một server hoàn hảo.

3 comments

 1. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find so many useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *